DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Upozornění. Přístup a použití této webové stránky a všech webových stránek Reckitt Benckiser (dále jen „Stránka“/„Stránky“) jsou předmětem následujících podmínek a všech platných právních předpisů. Prohlížením této Stránky souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tuto Stránku si neprohlížejte. Naše Stránky mohou obsahovat dodatečné podmínky vztahující se k jejich použití. V případě konfliktu mezi podmínkami v tomto dokumentu a dodatečnými podmínkami na některých z našich Stránek mají přednost tyto podmínky. Reckitt Benckiser si vyhrazuje právo tyto podmínky upravit a/nebo kdykoliv bez oznámení přerušit přístup k těmto Stránkám. Čas od času byste měli Stránky navštívit a zkontrolovat aktuální znění právního ujednání a další dodatečné podmínky, protože se zavazujete je dodržovat.

Tuto Stránku si můžete prohlížet pro zábavu a získávání informací. Informace z této Stránky jste oprávněni stahovat jen na jeden počítač nebo z této Stránky vytisknout materiály pouze pro své vlastní nekomerční, vzdělávací, osobní nebo domácí účely. Bez písemného souhlasu Reckitt Benckister nejste oprávněni obsah této Stránky distribuovat, měnit, předávat ani upravovat. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni se k této Stránce připojovat ze stránky třetí strany.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na Stránce (včetně fotografií a grafických obrázků, ale bez omezení na ně) jsou ve vlastnictví Reckitt Benckiser nebo poskytovatelů licence. Název ani práva duševního vlastnictví nesmí být použitím Stránky ani přístupem k ní převedena na žádnou třetí stranu. Všechna práva, název, zájmy a všechny aspekty Stránky zůstávají ve výhradním vlastnictví Reckitt Benckiser nebo poskytovatelů licence. Stránky Reckitt Benckiser jsou chráněny autorskými právy a dalšími platnými zákony. Pokud porušíte některé z podmínek tohoto právního ujednání nebo těchto Stránek, oprávnění používat Stránku bude automaticky zastaveno. Veškerá práva zde výslovně neudělená jsou vyhrazena.

Pokud si přejete formálně komunikovat s Reckitt Benckiser ohledně právní záležitosti, kontaktuje prosím místní pobočku Reckitt Benckiser. Na stránce naší společnosti reckittbenckiser.com lze najít seznam našich místních poboček.

Materiály na Stránce jsou ustanoveny, „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli podmínek, záruk, nároků nebo podmínek jiného druhu. Reckitt Benckiser neručí za úplnost obsahu Stránky ani jiných ke Stránce „hot-linked“ stránek ani na ně nevznáší nároky. Reckitt Benckiser je oprávněn měnit obsah Stránky bez jakéhokoliv upozornění. Materiály na Stránce mohou být zastaralé a Reckitt Benckiser se nezavazuje takové materiály aktualizovat. V souladu s tím a v rozsahu maximálně přípustném zákonem vám Reckitt Benckiser poskytuje Stránku na základě toho, že Reckitt Benckiser vylučuje všechny nároky, záruky a podmínky, které mohou mít na Stránku dopad.

Stránky určené k poskytování informací o našich výrobcích pro zdravotnictví nebo licencovaných léčivech neposkytují lékařskou radu nebo pokyny k užívání, ale slouží pouze jako obecné informace, na které by se neměla žádná osoba spoléhat. O léčbě jednotlivých problémů, jejich okolností a potřeb se pokaždé poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Reckitt Benckiser (včetně všech přidružených společností, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, akcionářů a zástupců Reckitt Benckiser a jejich přidružených společností) neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné a následné škody nebo škody s represivní funkcí z: (a) možnosti (nebo nemožnosti) vstoupit na Stránku, (b) použití (nebo nemožnosti použití) obsahu Stránky, nebo (c) obsahu ke Stránce „hot-linked“ stránky. Kromě toho Reckitt Benckiser neručí za to, že Stránka nebo server, který ji zpřístupňuje, neobsahují viry ani jiné škodlivé části; vy (nikoli Reckitt Benckiser) hradíte celkovou částku všech nutných oprav nebo korekcí a případných odškodnění souvisejících s tvorbou webových stránek.

Připojováním se k této Stránce přes Internet a přidáváním příspěvků opravňujete Reckitt Benckiser zacházet s tímto materiálem jako s nedůvěrným a bez omezení. Jakoukoliv komunikací nebo přidáváním materiálů na tuto Stránku dáváte Reckitt Benckiser a všem jeho přidruženým společnostem souhlas s použitím vaší komunikace a/nebo materiálu, včetně reprodukce, přenosu, publikování, vysílání a vyvěšování na Stránku. Reckitt Benckiser není povinen odpovídat na zprávy zaslané na Stránku ani poskytovat kompenzaci za takovou komunikaci nebo materiál. Prosím, vezměte na vědomí, že platná národní legislativa určuje druh materiálu, který může být na webovou stránku přidán, a vy nesmíte porušit žádnou takovouto legislativu, včetně té, která zakazuje výhrůžný, nactiutrhačný, pomlouvačný, obscénní, pornografický, nemravný nebo rouhavý materiál, anebo přidat materiál, který by mohl dát impuls nebo inicializovat chování, které by bylo považováno za trestný čin nebo bylo v rozporu s některým z platných zákonů.

Reckitt Benckiser není schopen kontrolovat a nenese odpovědnost za komunikaci nebo materiály přidané na Stránku. Nicméně Reckitt Benckiser si vyhrazuje práva, dle výhradního vlastního uvážení, odstranit komunikaci nebo materiály, které z jakéhokoliv důvodu považuje za nepřípustné.

Reckitt Benckiser používá pouze jména, loga nebo značky objevující se na Stránce na těch místech, na kterých jsou k tomu on a jeho přidružené společnosti oprávněny, ať už na základě registrovaných, nebo na registraci čekajících ochranných známek a licencí. Za účelem vyloučení pochybností Reckitt Benckiser nepoužívá žádná jména, loga nebo značky na místě, na kterém k tomu není oprávněn, a nebude dodávat nebo nabízet dodání výrobků a/nebo služeb nesoucích takové jméno, logo nebo značku do takového místa. Použití nebo zneužití těchto ochranných známek nebo jiného dalšího obsahu na Stránce, s výjimkou případů dovolených v těchto podmínkách nebo v obsahu Stránky, je přísně zakázáno.

Tyto podmínky se řídíčeským právem.Vstupemna tuto Stránkua jejím použitím souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor bude řešen výlučně českými soudy.