Ochrana osobních údajů

Obecně

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o. a jeho přidružené společnosti (dále jen „Reckitt Benckiser“) respektují soukromí každé osoby, která navštíví naše webové stránky nebo reaguje na naše interaktivní reklamy či jiná sdělení. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů specifikuje použití informací, které Reckitt Benckiser v této souvislosti shromažďuje, zpracovává a uchovává. Toto prohlášení vám rovněž poskytuje návod k tomu, co dělat v případě, že si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a uchovávány, když navštívíte stránky Reckitt Benckiser nebo odpovíte na naše interaktivní reklamy či jiná sdělení.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení změnit. Proto byste měli tuto stránku pravidelně navštěvovat a ujistit se, že souhlasíte s naším nejaktuálnějším prohlášením v této věci.

Informace vedoucí k identifikaci osoby

Reckitt Benckiser neshromažďuje informace vedoucí k identifikaci vaší osoby (tzn. vaše jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), pokud nám je neposkytnete dobrovolně.

V případě, že nám informace vedoucí k identifikaci vaší osoby poskytnete, vyhrazujeme si právo se vás dotázat, zda si přejete, abychom vám v budoucnu zasílali další sdělení, např. newsletter, e-maily nebo jiné informace. Máte právo zasílání těchto budoucích sdělení odmítnout.

Pokud si nepřejete, aby byly informace vedoucí k identifikaci vaší osoby shromažďovány, zpracovávány a uchovávány, prosíme, neposkytujte nám je. Jestli jste nám již tyto informace poskytli a rádi byste, abychom je z našich záznamů odstranili, prosíme, navštivte sekci „Kontaktujte nás“ na stránkách [doplňte odkaz].

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek mohou být uchovány nebo zpracovány v zemi vašeho trvalého bydliště nebo v jakékoliv jiné zemi, kde Reckitt Benckiser nebo jeho subdodavatelé či partneři spravují svá zařízení. Reckitt Benckiser zaručuje, že pokud budou údaje předány mimo zemi vašeho trvalého bydliště, bude s nimi zacházeno v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Kromě poskytnutí vámi vyžádané služby nebo informace nám informace vedoucí k identifikaci vaší osoby mohou pomoci identifikovat způsob, jakým používáte naše webové stránky nebo naše výrobky. Všechny tyto údaje nám můžou pomoci např. lépe koncipovat naše výrobky, webové stránky a reklamy. Za tímto účelem můžeme také zpřístupnit vaše údaje subjektům, které pro nás zajišťují určité práce či činnosti. Tyto subjekty se zavázaly k použití těchto údajů pouze způsobem a v rozsahu, které jim určíme, a dále se zavázaly chránit údaje podle odpovídajících postupů a procesů týkajících se ochrany údajů.

Pokud bude naším záměrem zpřístupnit příslušnému subjektu vaše údaje jinak, než je uvedeno výše, budeme vás nejprve kontaktovat a poskytneme vám příležitost odstranit vaše informace z naší databáze, pokud jste již k takovému zpřístupnění neudělili souhlas předem.

Vaše údaje budeme uchovávat po přiměřenou dobu nebo po dobu stanovenou zákonem.

Děti

Reckitt Benckiser nemá v úmyslu shromažďovat, zpracovávat ani uchovávat údaje vedoucí k identifikaci osoby (tzn. jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu) osob mladších třinácti let. V případě potřeby udělí Reckitt Benckiser speciální pokyny k neposkytování takovýchto informací. Jestliže takováto osoba již informace vedoucí k její identifikaci poskytla, její zákonný zástupce by měl navštívit sekci „Kontaktujte nás“ na stránkách [doplňte odkaz] a požádat o výmaz těchto údajů.

Automatický sběr údajů, které nevedou k identifikaci osoby

V určitých případech si vyhrazujeme právo sbírat o vás údaje, které však nevedou k identifikaci vaší osoby. Příkladem takovéhoto typu údajů jsou informace o internetovém prohlížeči, který používáte, o operačním systému, o doméně stránky, ze které jste přešli na naši stránku, nebo o reklamě. Tyto údaje používáme za účelem lepšího porozumění našim zákazníkům a zkvalitnění naší obchodní činnosti a webových stránek.

Informace, které můžeme automaticky umístit na pevný disk ve vašem počítači

Když si prohlížíte některou z našich stránek nebo reklam, můžeme do vašeho počítače uložit určité informace. Tato informace může být ve formě „cookie“ nebo podobného souboru, který nám dovolí přizpůsobit stránku nebo reklamu tak, aby lépe odpovídala vašim zájmům nebo preferencím. U většiny internetových prohlížečů máte možnost vymazat cookies z pevného disku počítače, zablokovat všechny cookies nebo obdržet varování předtím, než se cookie na pevný disk počítače uloží. Prosím, řiďte se pokyny svého internetového prohlížeče nebo nápovědou ve svém počítači, abyste o těchto funkcích získali více informací. Dovolujeme si vás upozornit, že odstranění nebo zablokování cookies může ovlivnit plné využití naší webové stránky z vaší strany.

Koho kontaktovat

Pokud jste poskytli údaje vedoucí k identifikaci vaší osoby prostřednictvím webových stránek Reckitt Benckiser nebo interaktivní reklamy nebo jiného sdělení a přejete si, aby byl tento údaj z našich záznamů vymazán, navštivte prosím sekci „Kontaktujte nás“ na stránkách [doplňte odkaz].

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v platnosti od 1. 11. 2013.